İNCİ GS YUASA AKÜ SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ “444 5 258” Numaralı Çağrı Merkezi Müşteri Aydınlatma Metni

Giriş

İşbu aydınlatma metninin amacı; İnci GS Yuasa Akü San ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak 444 5 258 çağrı merkezimizi arayan müşterilerimize, Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • Müşterilerle iletişimi sağlanması ve taleplerinin alınması,
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sisteme müşteri kaydının yapılması,
 • Siparişlerin alınması ve sisteme girişinin yapılması,
 • Sözleşmenin ifası ile Akü ve hizmet satışının ve tesliminin gerçekleştirilmesi,
 • Yasal ve muhasebesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Denetim/etik/soruşturma faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi ve
 • Talep ve şikâyetlerin takibi.

İşlenen Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Topladığımız kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar için sahada akü teslimi gerçekleştirecek perakende satış noktaları, bayilerimiz, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, bankalar, denetim firmaları, kamu kurum ve kuruluşları, serbest ve yeminli mali müşavirler ile paylaşır; yurt içi ve açık rızanız olması halinde yurt dışında işleriz.

Belirtmek isteriz ki, kişisel verilerinizi kaydedecek olduğumuz bilgisayar uygulaması, sunucusu yurtdışında olan bir uygulama olduğundan işlediğimiz verilerinizin yurtdışına aktarımı bu açıdan söz konusu olacaktır.

Ayrıca ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak ve hizmet kalitemizi artırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, amaçla sınırlı olmak kaydıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve topluluk şirketlerimize kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Altyapı hizmeti sunan teknoloji hizmet sağlayıcılarına, çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, (i) bizzat veri sahibinin çağrı merkezimizle yapmış olduğu görüşmeler esnasında kişisel verilerini paylaşması ve yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması suretiyle, (ii) tarafımızca hizmet verilmeden önce ve sözleşmelerimizin ifa edilmesi süreçlerinde sizlerden yazılı, sözlü, dijital veya elektronik posta yoluyla elde edilmektedir.

Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde, yetkili personelimiz ve ilgili arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.

Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi:

Kişisel verilerinizi Kanun’un m. 5/2-(a) (kanunlarda açıkça öngörülmesi), (c) (bir sözleşmenin kurulması veya ifası), (ç) (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine

getirebilmesi için zorunlu olması), (e) (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) ve (f) (meşru menfaat) bentleri uyarınca toplamaktayız.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK ’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’ nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini

 1. https://www.incigsyuasa.com/kvkk-veri-sahibi-basvuru-formu.aspx adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak,
 2. Şirketimiz adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Gaziler Caddesi No:6 45030 Manisa’ ya gelerek,
 3. incigsyuasa@hs03.kep.tr olan kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz ile,
 4. Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile iletebilirler.

Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler Şirketimiz tarafından dikkate alınmayabilir.

www.akumgelsin.com'da kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız.

Tamam