Akümgelsin Uygulaması Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metninin amacı; İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak web sitesi ya da mobil uygulama aracılığı ile Akümgelsin hizmeti hakkında bilgi veya hizmet alma talebinde bulunan potansiyel müşterilerimize, Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

 1. Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Nelerdir?

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • Potansiyel müşterilerle iletişimi sağlanması ve taleplerinin alınması,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Denetim/etik/soruşturma faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, öneri, talep ve şikâyetlerin alınarak değerlendirilmesi
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Tarafınızdan toplayacak olduğumuz kişisel verileriniz ile pazar payı, satış rakamları ve oranları, market, piyasa durumu araştırması, analizi ve tespitinin yapılması
 • Sisteme girilen bilgilerin veri sahibi tarafından onaylanması sureti ile teyidinin yapılması ve
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi.
 1. Kişisel Verilerinizi Başkaları ile Paylaşıyor Muyuz? Paylaşıyorsak Hangi Amaçla Paylaşıyoruz?

 1. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli olması halinde altyapı ve/veya uygulama/program hizmeti sunan teknoloji hizmet sağlayıcılarına; çağrı merkezi, süreç destek ve operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya/kişiye aktarılabilecektir.
 2. Ayrıca kişisel verileriniz gerekli olması halinde avukatlara ve danışmanlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, kolluk kuvvetlerine ve adli mercilere aktarılabilecektir.
 3. Yukarıda ifade edilen aktarma eylemi, aktarılacak kişinin ya da kurumun bulunduğu yer doğrultusunda yurtiçine ve/veya yurtdışına yönelik gerçekleşebilir. (i) Açık rızanızın bulunmaması, (ii) kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmaması veya (iii) Kanun’un 9. maddesinde sayılan yurtdışı aktarımına ilişkin açık rıza gerekmeyen istisnai hallerin bulunmaması halinde kişisel verileriniz, yurtdışına aktarılmayacak veya yurtdışı aktarımı olarak değerlendirilebilecek bir işleme faaliyetinde kullanılmayacaktır.
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, bizzat veri sahibinin web sitesi veya mobil uygulama üzerinden tarafına sunulmuş forma bilgi girişi yaparak kişisel verilerini paylaşması suretiyle elde edilmektedir.

Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kâğıt üzerinde, yetkili personelimiz ve ilgili arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.

Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi:

A) Veri işleme amaçlarımız verilerinizin aktarılması bölümünde ifade edilen “yurtdışı aktarımı” konusundaki veri işleme faaliyetimiz, tarafınızca verilebilecek “açık rıza” ile icra edilebilir halde olacaktır. (İşbu aydınlatma metninin 2/C numaralı maddesi saklı olup, yurtdışı aktarımı konusunda istisnanın mevcut olması halinde açık rızanız olmaksızın yurtdışı aktarımı gerçekleştirebiliriz.) Sizlerden talep ettiğimiz açık rızayı vermeniz halinde işbu veri aktarım faaliyeti Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza binaen gerçekleştirilecektir.

B) Bir üst A) maddesinde ifade edilen ve talep ettiğimiz açık rızanızı vermediğiniz durumda kişisel verileriniz, yurtdışına aktarılmayacaktır. (İşbu aydınlatma metninin 2/C numaralı maddesi saklı olup, yurtdışı aktarımı konusunda istisnanın mevcut olması halinde açık rızanız olmaksızın yurtdışı aktarımı gerçekleştirebiliriz.) Ancak bu hal dışında, işbu aydınlatma metni kapsamında kişisel verileriniz Kanun’un

 1. 5/2-(a) maddesi (kanunlarda açıkça öngörülmesi),
 2. 5/2-(d) maddesi (ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması) ve
 3. 5/2-(e) maddesi (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

 1. Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda ifade edilmektedir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.
 1. Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi

 1. www.incigsyuasa.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıda ifade edilen yöntemler ile tarafımıza ileterek,
 2. Şirketimiz adresi olan “Manisa OSB 2. Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Gaziler Caddesi No:6 45030 Yunusemre Manisa” adresine gelerek,
 3. incigsyuasa@hs03.kep.tr olan kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz ile,
 4. noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 5. güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@incigsyuasa.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler Şirketimiz tarafından dikkate alınmayabilir.

Ayrıca Aküm Gelsin Web Sitesi Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni'ne buradan da ulaşabilirsiniz.

www.akumgelsin.com'da kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız.

Tamam